OPUS
/


 

 

Kunde verdi


Et ensidig mål om økt omsetning har i seg selv ingen verdi.

Vi bistår bedrifter til bedre bunnlinje og økt goodwill verdi av bedriften

Først da oppleves våre innspill som en investering med nytteverdi.
Vi er opptatt av at våre kunder skal ha en klar nytteverdi av våre anbefalinger. Og at de implimenteres for å justere driften videre. Vi vekter verdier av det vi leverer i tidligfase 3 -6 -12 md og evaluerer løpende investeringseffekten av å benytte oss.

Tallene er hentet fra eksterne kunder og egne konsepter under utvikling.
Det er kun hensyntatt salg og bunnlinje som følge av dette.
Ikke den bakenforliggende goodwillverdien av aksjene og økning | nedgang av verdien av disse.


Tallene kan forklares med at pr. fakturert krone fra oss så er det kostnadsbesparelser, økt effektivitets avkastning og høyere netto fortjeneste som utgjør parametere i vår interne rating. Omsetningsøkning er ikke tall vi vekter inn her da dette ikke i seg selv er noen verdi. Tvert om.

Pr. kr. 10.000 netto fakturert kunde så er sporbart resultat av dette pr. 15.2.2020 på 14,25 tilsvarende kr. 142.500. 
 
Post
Ring
Kart
Om